Frigör innovation med ett innovativt patentombud

by

En god idé hjälper sällan om den inte realiseras. Men kanske är just din idé viktigare än du tror.
Vad som skiljer en idé från en uppfinning är att uppfinningen kan förverkligas. När uppfinningen förverkligas åstadkommer den något nytt. Nyhet!
Uppfinningen förändrar världen på något sätt när den används. Den har en teknisk effekt!
Om en uppfinning är helt ny och har en teknisk effekt på sin omgivning, kan den sannolikt också patenteras genom en patentansökan.
Skillnaden på att ha ett beviljat eller ansökt patent kan vara avgörande för om man vill realisera uppfinningen. Med ett patent har man en erkänd rätt och möjlighet att exkludera andra parter från användning. Man har ett skydd för sin uppfinning.

Med en idé som förmedlas, har man inget skydd och mottagaren är fri att nyttja idén själv, om inget annat avtalats.

Med ett patent kan man ingående genom patenttexten förklara hur uppfinningen fungerar för en tredje part. Det möjliggör en dialog kring uppfinningen, förbättringar och utvärdering av hur uppfinningen kan nyttjas utan att den egna rätten till uppfinningen förloras.

Patentombud fångar på uppfinnarens eller en arbetsgivares begäran, kärnan i uppfinningen i förhållande till tidigare närmast liggande känd teknik. Det ingår därför i uppdraget att identifiera och relatera till tidigare kända uppfinningar, dokument och patent. Den nya uppfinningen beskrivs som en förbättring.

Ditt patentombud hjälper till att strukturera vad som utgör uppfinningen på ett sätt så att texten blir entydig och kan förmedlas till den som önskar nyttja uppfinningen.

Ibland visar det sig att den ursprungliga uppfinningsidén är känd sedan tidigare och därför inte patenterbar. Ett innovativt patentombud kan ge konstruktivt hjälp till i forsknings och utvecklingsprocessen så att nästa steg i innovationsutvecklingen kan identifieras och beskrivas.

Att en ny uppfinning ligger nära en tidigare känd uppfinning kan vara ett tecken på att någon annan har gått före och identifierat att det finns avgörande värden i närliggande uppfinningar.

Därför kan en närliggande förbättring av tidigare känd teknik komma att ha mycket högre värde än en uppfinning inom ett område där ingen tidigare känd teknik finns och förmodligen inte heller någon medveten efterfrågan hos marknaden.

Giv mig en fast punkt och jag skall rubba världen.

Arkimedes 287-21 fKr

Licensiera mig ett starkt patent och jag kommer påverka marknaden.

Okänd affärdrivande entreprenör, 2023

Lämna ett svar